Algemene verkoopvoorwaarden

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Glandorf en Thijs BV, gevestigd en kantoorhoudende te 1016 GD Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34272754. E-mail info@glandorfenthijs.nl. Telefoonnummer 020 – 427 60 00.

Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna: de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Glandorf en Thijs BV (hierna: “Glandorf en Thijs”) doet via de webwinkel www.glandorfenthijs.nl (hierna: de “Website”) en op elke overeenkomst (hierna: de “Overeenkomst”) die via de Website tussen Glandorf en Thijs en de wederpartij (hierna: de “Klant”) wordt gesloten.

De voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van derden die Glandorf en Thijs voor de uitvoering van de Overeenkomst mogelijk inschakelt.

Artikel 2  Het aanbod

Het aanbod is altijd uitsluitend geldig zolang de voorraad strekt.

Glandorf en Thijs spant zich in om op de Website een volledige en nauwkeurige omschrijving te geven van het aangeboden product. Als Glandorf en Thijs gebruik maakt van afbeeldingen, dan tracht zij deze een waarheidsgetrouwe weergave te laten geven van het aangeboden product. De omschrijving en/of de afbeeldingen zijn voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het product door de Klant mogelijk te maken.

Kennelijke vergissingen of fouten ter zake het aanbod van Glandorf en Thijs binden Glandorf en Thijs in geen geval.

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Glandorf en Thijs een orderbevestiging per e-mail heeft verzonden aan het door de Klant opgegeven e-mail adres.

Glandorf en Thijs is altijd gerechtigd een bestelling te weigeren dan wel aan de levering bepaalde voorwaarden te verbinden. Indien hiervan sprake is, doet Glandorf en Thijs hiervan per e-mail melding aan degene die de bestelling heeft geplaatst.

Wanneer ten tijde van de levering blijkt dat een bepaald product die de Klant besteld heeft niet meer voorradig is, dan heeft Glandorf en Thijs het recht een vergelijkbaar vervangend product aan te bieden. De Klant zal in een dergelijk geval een e-mail van Glandorf en Thijs ontvangen waarin Glandorf en Thijs hiervoor toestemming vraagt. Mocht de Klant dit aanbod niet aanvaarden dan heeft Glandorf en Thijs het recht de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder dat de Klant enig recht heeft om vergoeding van schade kan vorderen.

Glandorf en Thijs levert geen alcoholische producten aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. Wanneer de Klant een bestelling plaatst ter zake alcoholische producten, verklaart hij hiermee dat hij niet jonger is dan 18 jaar.

Artikel 4 Prijzen en betaling

Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals deze ten tijde van de bestelling op de Website staan vermeld. De vermelde prijzen zijn altijd inclusief BTW.

De kosten van de verzending van de producten worden separaat op de Website vermeld. Ook deze kosten zijn inclusief BTW.

Betaling door de Klant vindt plaats op de op de Website omschreven wijze.

Indien de Klant op enige wijze met de betaling in gebreke is, heeft Glandorf en Thijs het recht nakoming van de Overeenkomst en de daarmee samenhangende verplichtingen op te schorten dan wel de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5 Ontbinding van de Overeenkomst

Indien de Klant kan worden aangemerkt als een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en de Overeenkomst derhalve kan worden aangemerkt als een consumentenkoop in de zin van artikel 7:5 lid 1 BW, heeft de Klant het recht binnen zeven werkdagen na levering van het product de Overeenkomst te ontbinden zonder opgaaf van redenen (herroepingsrecht ex artikel 7:46d BW).

De Klant dient alsdan het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan Glandorf en Thijs onbeschadigd en ongebruikt te retourneren en dit bovendien vooraf per e-mail info@glandorfenthijs.nl aan Glandorf en Thijs te melden.

De kosten van de retourzending en het risico hiervan komen voor rekening van de Klant.

Glandorf en Thijs zal nadat de Klant de Overeenkomst op voormelde wijze heeft ontbonden en het product onbeschadigd en ongebruikt retour heeft ontvangen, binnen 30 dagen de aankoopsom aan de Klant terugstorten.

Artikel 6 Levering

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt de levering van het product door toezending door Glandorf & Thijs of per post naar het adres dat de Klant als afleveradres heeft opgegeven.

Indien de Klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of met het opvolgen van instructies die noodzakelijk zijn voor de levering aan het opgegeven adres, komen alle bijkomende kosten van opslag etc. voor rekening van de Klant.

De door Glandorf en Thijs opgegeven levertijden zijn altijd indicatief. Hieraan kan de Klant geen rechten ontlenen. De levertijd zal echter nooit meer dan 30 dagen bedragen. Dit behoudens gevallen van overmacht. Bij overschrijding van de levertijd van 30 dagen is de Klant gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Glandorf en Thijs is alsdan gehouden de aankoopsom aan de Klant terug te storten, maar is nimmer gehouden tot vergoeding van schade aan de Klant.

Artikel 7 Garantie

Glandorf en Thijs garandeert dat het geleverde product voldoet aan de gebruikelijke eisen die daaraan redelijkerwijs kunnen worden gesteld.

De hiervoor gestelde garantie geldt gedurende een periode van dertig dagen en heeft alleen gelding indien de Klant enig gebrek per e-mail binnen deze periode aan Glandorf en Thijs heeft gemeld en het gebrekkige product aan Glandorf en Thijs heeft teruggezonden, tenzij dit naar objectieve maatstaven onmogelijk is.

Indien een product niet voldoet aan de afgegeven garantie heeft de Klant het recht aanspraak te maken op vervanging van het product, tenzij Glandorf en Thijs besluit de aankoopsom aan de Klant terug te storten.

De Klant kan geen beroep doen op deze garantiebepaling indien het gebrek is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van de Klant of indien de Klant het product onoordeelkundig of oneigenlijk heeft gebruikt.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Glandorf en Thijs is te allen tijde beperkt tot het aankoopbedrag van het gebrekkig product.

Glandorf en Thijs is in geen geval jegens de Klant aansprakelijk voor gevolgschade.

In geen geval is Glandorf en Thijs aansprakelijk indien de schade is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld aan de zijde van de Klant of indien de Klant het product onoordeelkundig of oneigenlijk heeft gebruikt.

De beperking van de aansprakelijkheid zoals opgenomen in dit artikel is niet van toepassing indien deze schade is te wijten aan opzet of grove schuld aan de zijde van Glandorf en Thijs.

Tenzij uit dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen anders voortvloeit, is Glandorf en Thijs nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van de verzending van het product.

Artikel 9 Overmacht

Onverminderd alle rechten die haar toekomen, heeft Glandorf en Thijs in geval van overmacht het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op schadevergoeding.

Onder overmacht wordt in de Voorwaarden verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Glandorf en Thijs geen invloed heeft en op basis waarvan Glandorf en Thijs haar verplichtingen jegens de Klant (tijdelijk) niet kan nakomen. Onder overmacht wordt tevens verstaan storingen ter zake het (telecommunicatie)netwerk en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn of gebrekkig functioneren van de Website van Glandorf en Thijs. Voorts valt onder overmacht uitdrukkelijk bedrijfsstakingen van de vervoerder die door Glandorf en Thijs voor de verzending van het product wordt ingeschakeld.

Artikel 10 Privacy

Voor Glandorf en Thijs is privacy en een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden behoorlijk en zorgvuldig verwerkt en beveiligd, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Glandorf en Thijs verwerkt persoonsgegevens op een veilige en nauwkeurige manier als de Klant producten via de Website bestelt of de Klant contact- gegevens verstrekt om van ontwikkelingen van Glandorf en Thijs op de hoogte gehouden te worden.

Glandorf en Thijs maakt momenteel geen gebruik van cookies.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op elke Overeenkomst die tussen Glandorf en Thijs wordt gesloten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die verband houden met het aanbod van Glandorf en Thijs en met (de uitvoering van) de Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam.